ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เพื่อประเมินและชม เชียร์ ช่วย โครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แผนงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ

1)       เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

2)       เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลให้กับแรงงานนอกระบบในตำบล เวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

3)       เพื่อออกแบบและสร้างระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ (learning and innovation platform) ภายในชุมชน      ที่จะเอื้อต่อการเป็นชุมชนนวัตกรรมของตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

4)       เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนบ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สู่การเป็นนวัตกรและผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล

ภาพ: พงศธร ทรงทอง ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2020-12-03 14:38:07

รูปภาพ/แกลลอรี่