; Q&A ❖ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
element that need to be hide when printing

คำถาม-คำตอบ (Q&A)

คำถาม-คำตอบ (Q&A) : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

คำถาม-คำตอบ (Q&A)
 • 1. ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน
 • 2. สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
 • 3. ขั้นตอน/ช่องทางการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน
 • 4. กำหนดการการสมัครโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวปไซต์
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานทุนการศึกษา โทร 054-466666 ต่อ 6270-6273

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:34:58
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
 • 1. ประเภททุน (ทุนต่อเนื่อง และ ไม่ต่อเนื่อง )
 • 2. ขั้นตอนการขอรับทุน (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
 • 3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
 • 4. หลักฐานการยื่นขอรับทุน (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
 • 5. การสมัคร/แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา (เว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ)
 • 6. ประกาศรับสมัครทุนต่างๆ ให้ติดตามในเว็ปไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานทุนการศึกษา โทร 054-466666 ต่อ 6270-6273

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:33:26
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
การย้ายเข้า
 • 1. ตรวจสอบบ้านเลขที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามที่แจ้งไว้ในเวปงานรับเข้า
 • 2. ไปที่ว่าที่การอำเภอในภูมิลำเนา (พร้อมกับผู้ปกครอง) แจ้งย้ายเข้า บ้านเลขที่ 19/xx หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และจะได้รับใบ ทร.6 (2ฉบับ)
 • 3. นำใบ ทร.6 มายื่นที่มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัวเข้าหอพักตามกำหนดการที่กำหนด
 • 4. หลังจากการยื่นเอกสาร ประมาณ 1 เดือน สามารถไปคัดสำเนาทะเบียนบ้าน จากที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาได้
การย้ายออก
 • ติดต่อที่ว่าการอำเภอ(ภูมิลำเนาเดิม) แจ้งความประสงค์ย้ายออก (ถ้าอายุไม่เกิน 20 ปี สามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้ แต่หากอายุเกิน 20 ปี ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมเจ้าบ้าน)

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:31:19
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
http://www.dsa.up.ac.th/main/v2/modules/info/fund.php
 • 1. อุบัติเหตุทั่วไป สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดก็ได้ แล้วนำหลักฐานการรักษามายื่นเรื่องขอเบิกได้ที่งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง สำเนาบัตรนิสิต สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • 2. อุบัติเหตุจากการจราจร จะต้องใช้ พ.ร.บ.ให้เต็มสิทธิก่อน ส่วนเกินสามารถมาเบิกกับมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยใช้เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 และหลักฐานการใช้สิทธิ พ.ร.บ.
 • 3. กรณีนิสิตเสียชีวิต 1) จากอุบัติเหตุ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 100,000 บาท 2) จากความเจ็บป่วยทางกาย มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 50,000 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6279

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:29:11
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
ปัจจุบันหอพักนิสิต มพ. หรือที่เรียกว่าหอเขียว มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้กับนิสิตทุนประเภทต่างๆ รวมถึงนิสิตที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) และนิสิตต่างสัญชาติ กลุ่มนิสิตมุสลิม ทั้งนี้ หากนิสิตที่มีปัญหาทางด้านการเงินจริงๆ สามารถเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ได้ที่จุดประสานงานหอพักนิสิต บริเวณหอพัก UP Dorm
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6276

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:27:44
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
ให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th
 • 1.ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
 • 2.พิมพ์ใบ Pay in เพื่อนำไปชำระเงิน
 • 3.ตรวจสอบสถานะผ่านระบบออนไลน์
 • 3.ติดต่อรับเอกสารหนังสือรับรองที่งานวินัยและแนะแนวอาชีพ อาคารสงวนเสริมศรี
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานวินัย โทร 054-466666 ต่อ 6245

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:26:00
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
ติดต่อห้องหน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เปิดทำการ 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6270-6273

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:24:27
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
http://updorm.com/main.php
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6276

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:23:27
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เปิดทำการ 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6277-6278

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:22:50
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni
นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 สามารถจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถเลือกประเภทห้องพักได้เอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6276

วันที่อัพเดท: 2020-03-17 11:21:18
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: apirak.ni