; หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
element that need to be hide when printing

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) ❖ Bachelor of Education Program in Education &Bachelor of Arts (Social Development) B.A. (Social Development)


หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (4 ปี)
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาสังคมศึกษา
ได้ 2 ปริญญา คือ กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) และ ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

เป้าหมายหลักสูตร

*อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล