หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

ปริญญาตรี


หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาสังคมศึกษา ได้ 2 ปริญญา คือ กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) และ ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการเมืองโลก เป็นสื่อประสานเชื่อมโยงระหว่างตัวตนสถาบัน ท้องถิ่น ชาติ และประชาคมโลก หลักสูตร 4 ปี
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- ข้าราชการประจำ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตรากำลัง หัวหน้างาน/ผู้ช่วยโครงการของเอกชน - พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมศาสตร์ - นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ - เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ หลักสูตร 4 ปี


โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
admissionup@live.up.ac.th
Page Facebook งานรับเข้า