; ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
element that need to be hide when printing

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ❖ MASTER OF ARTS (SOCIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION)


ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม Master of Arts Program in Social Development Administration
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) Master of Arts (Social Development Administration) M.A. (Social Development Administration)
หลักสูตร 2 ปี แผน ก และแผน ข

เป้าหมายหลักสูตร

*เป็นมหาบัณฑิตที่ชาญฉลาด
- Social ทำงานด้วยความชาญฉลาด ทั้งด้านพัฒนาชุมชน และสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการ และ เครือข่ายทางสังคม
- Moral เป็นมหาบัณฑิต ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม
- Administration เป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีธรรมมาภิบาล มีศักยภาพสูงในการพัฒนาองค์กร มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- Research เป็นนักวิจัยที่มีการคิดค้นวิจัยองค์ความรู้และลุ่มลึก มีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
- Technology เป็นผู้มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชั้นสูง อย่างมีสมรรถนะต่อเปลี่ยนแปลงสังคม