หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ปริญญาโท


ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.) หลักสูตร 2 ปี แผน ก และแผน ข

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการเมืองโลก เป็นสื่อประสานเชื่อมโยงระหว่างตัวตนสถาบัน ท้องถิ่น ชาติ และประชาคมโลก หลักสูตร 4 ปี
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- ข้าราชการประจำ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตรากำลัง หัวหน้างาน/ผู้ช่วยโครงการของเอกชน - พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมศาสตร์ - นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ - เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ หลักสูตร 4 ปี


โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
admissionup@live.up.ac.th
Page Facebook งานรับเข้า