; ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา พรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
element that need to be hide when printing

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ❖ MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (M.P.A.)


ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.)
หลักสูตร 2 ปี แผน ก และแผน ข

เป้าหมายหลักสูตร

- มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางรปศ. และนำความรู้ เหล่านั้นไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติทาง- วิชาการและวิชาชีพ
- มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและประยุกต์ใช้งานวิจัย และสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยใช้การวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น
- มีคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม