หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

ปริญญาตรี


ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา พัฒนาสังคม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts Program in Social Development ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) Bachelor of Arts (Social Development) B.A. (Social Development) หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการเมืองโลก เป็นสื่อประสานเชื่อมโยงระหว่างตัวตนสถาบัน ท้องถิ่น ชาติ และประชาคมโลก หลักสูตร 4 ปี
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- ข้าราชการประจำ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตรากำลัง หัวหน้างาน/ผู้ช่วยโครงการของเอกชน - พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมศาสตร์ - นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ - เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ หลักสูตร 4 ปี


โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
admissionup@live.up.ac.th
Page Facebook งานรับเข้า