; ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา พัฒนาสังคม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
element that need to be hide when printing

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) ❖ BACHELOR OF ARTS (SOCIAL DEVELOPMENT)


ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา พัฒนาสังคม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts Program in Social Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) Bachelor of Arts (Social Development) B.A. (Social Development)
หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร

ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อดทน อุทิศ อิสระคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะนักวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันแผนและนโยบาย ชี้ช่องทางคลายปัญหา ขับเคลื่อนสังคมพัฒนาด้วยพลังปัญญารวม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักบริหารด้านการพัฒนาสังคมที่สามารถปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
- ครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานในหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีการใช้ความรู้ด้านการบริการ บริหารการพัฒนาสังคม
- นักการเมืองและข้าราชการการเมืองทั้งระดับชาติและ ระดับท้องถิ่น
- อาชีพอิสระอื่นๆ