; ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) โครงการพิเศษ
element that need to be hide when printing

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) โครงการพิเศษ ❖ Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)


ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) โครงการพิเศษ

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
หลักสูตร 2 ปี

เป้าหมายหลักสูตร

- เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างประโยชน์ ต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม
- เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการค้นคว้าวิจัย เข้าใจ และสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต
- เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เรื่องการปกครองและการบริหารท้องถิ่น เข้าใจสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สามารถเชื่อมโยง สภาพต่างๆ ได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ