; ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
element that need to be hide when printing

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ❖ Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)


ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการเมืองโลก เป็นสื่อประสานเชื่อมโยงระหว่างตัวตนสถาบัน ท้องถิ่น ชาติ และประชาคมโลก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ข้าราชการประจำ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตรากำลัง หัวหน้างาน/ผู้ช่วยโครงการของเอกชน
- พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมศาสตร์
- นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ