บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา


จุฑาทิพ
พงษ์ประภาส

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1305
อีเมล : jutatip.po@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี


กัญจน์ชญา
กอกน้อย

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1302
อีเมล : kanchaya.ko@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

บุคลากร

บุคลากร


ชัยวัฒน์
ชูเชิด

บุคลากร
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1303
อีเมล : chaiwat.cho@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ


อันธิกา
ใจดี

นักวิชาการพัสดุ
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1302
อีเมล : anthika.ja@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ธนรินทร์
คงเถื่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Java Web Application ,JSP ,Oracle ,PLSQL ,Spring Framework ,ERP ,PHP ,Laravel - The PHP Framework ,SQL ,JasperReports ,Tableau, Adobe PS,Other.


โทร : 054 466 666 ext. 1301
อีเมล : tanarin.kh@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ/นักวิชาการศึกษา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ/นักวิชาการศึกษา


รัตติกาล
ค้าสม

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ/นักวิชาการศึกษา
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1305
อีเมล : rattikan.kh@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา


มณมรกต
บัวแดง

นักวิชาการศึกษา
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การทำวิจัยธุรกิจ, การทำวิจัยชุมชน การวิเคราะห์ประเมินโครงการ


โทร : 054 466 666 ext. 1315
อีเมล : monmorakot.bu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา


วิทวัส
ประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการศึกษา
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1322
อีเมล : wittawat.pr@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี
ศิริพงษ์
เผ่าต๊ะใจ

นักวิชาการศึกษา
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1308
อีเมล : siripong.pa@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ณัฐฐพัชร์
ตติย์ธานุกุล

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1307
อีเมล : lalita.ta@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ภัทธิญา
จินดาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1305
อีเมล : pattiya.ji@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


พรโอบอุ้ม
วงศ์วิลาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1305
อีเมล : pohnaopaum.wo@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี


ดวงแข
ภาระจำ

นักวิชาการเงินและบัญชี
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
-


โทร : 054 466 666 ext. 1308
อีเมล : duangkhae.ph@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar