; บุคลากรสายสนับสนุน ❖ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
element that need to be hide when printing

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากร

นายชัยวัฒน์ ชูเชิด

บุคลากร

บุคลากร : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1303
Email : chaiwat.cho@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัทธิญา จินดาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1305
Email : pattiya.ji@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1308
Email : siripong.pa@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นักวิชาการศึกษา

นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1318
Email : jutatip.po@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นายมณมรกต บัวแดง

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
093-117-8084


Tel : 054 466 666 ext. 1314
Email : monmorakot.bu@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นางสาวรัตติกาล ค้าสม

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1305
Email : rattikan.kh@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1322
Email : wittawat.pr@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นักกิจการนิสิต

นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์

นักกิจการนิสิต

นักกิจการนิสิต : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1319
Email : apirak.ni@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวบุษยมาส กอกน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1302
Email : budsayamas.ko@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นางสาวดวงแข ภาระจำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
-


Tel : 054 466 666 ext. 1308
Email : duangkhae.ph@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอันธิกา ใจดี

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1302
Email : anthika.ja@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนรินทร์ คงเถื่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Java Web Application ,JSP ,Oracle ,PLSQL ,Spring Framework ,ERP ,PHP ,Laravel - The PHP Framework ,SQL ,JasperReports ,Tableau, Adobe PS,Other.


Tel : 054 466 666 ext. 1301
Email : tanarin.kh@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : สำนักงานคณะฯ
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1307
Email : lalita.ta@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.