; บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม ❖ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
element that need to be hide when printing

บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Urban and Regional Planning, Environmental Planning, Sustainable Stormwater Management, Integrated Catchment Management, Sustainable Cities, Sustainability


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : chayanun.ma@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

รองศาสตราจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1312
Email : panyupa.no@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
ประชาสังคม ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรมศึกษา ประชาธิปไตยท้องถิ่น ชุมชนนิยม


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : montra.po@up.ac.th
Room : B304
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นางสาวณัฏฐิมา มากชู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : nattima.ma@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นางสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Digital Anthropology, Gender Equality, Woman and Family, Technology and Social Development, Relations between Technology and Societies, Community Studies, Qualitative Research


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : sukamon.mu@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
ภาษาบาลี, พระพุทธศาสนาและปรัชญา, ศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : prayong.ja@up.ac.th
Room : B304
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

ดร.รัติยา ฟิชเชอร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. 1311
Email : rattiya.lu@up.ac.th
Room : B201,TEMP
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : sarinee.pa@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

ดร.ณวิญ เสริฐผล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
-


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : nawin.se@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ทองแดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
การจัดการภาครัฐกับการบริหารนโยบายสาธารณะ, การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางเศรษฐกิจและสังคม, การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์, การวิจัยเชิงปริมาณ, การวิจัยเชิงประเมิน, การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ


Tel : 054 466 666 ext. 1303
Email : wannapa.to@up.ac.th
Room : B304
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรญา อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext.
Email : orraya.an@up.ac.th
Room :
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

นายพิพัฒน์ ธนากิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : pipat.ta@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Active : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : pairin.kh@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page


ข้อมูลการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ข้อมูลเพิ่มเติม
.