ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.
วีระ
เลิศสมพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : veera.le@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2552 ปริญญาเอก รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2543 อนุปริญญาโท ร.ม.(การปกครอง) Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2536 ปริญญาตรี พณ.บ.(บริหารอุตสาหการ) Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2561 อบรม "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ -
2561 ผูู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ -
2560 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ” จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ -
2560 กองบรรณาธิการ วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2561 การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2561 รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยาย รายวิชา ขบวนการทางการเมืองและสังคม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา (กลุ่มเรียนจันทร์-ศุกร์) -
2561 รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยาย รายวิชา ขบวนการทางการเมืองและสังคม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา (กลุ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์) -
2561 เป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานบทความ การประชุมราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 23 มีนาคม 2561
2561 รับเชิญเป็นกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 20 มิถุนายน 2561 -
2561 ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
2560 รับเชิญเป็นผู้ทรงฯ วิพากษ์บทความ การประชุมวิชาการ -
2560 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน OTOP สันป่าม่วงเพื่อการท่องเที่ยว -
2560 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน OTOP สันป่าม่วงเพื่อการท่องเที่ยว -
2560 รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน ของวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพะเยา -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ