ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ดร.
ชยาณัญ
มณีวรรณ

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Urban and Regional Planning, Environmental Planning, Sustainable Stormwater Management, Integrated Catchment Management, Sustainable Cities, Sustainability


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : chayanun.ma@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2561 ปริญญาเอก PhD. in Planning The University of Auckland, New Zealand.
2548 ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2546 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2562 โครงการ บูรณาการวิชาการวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
2562 โครงการบริการวิชาการ การจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -
2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ