ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

นาง
ธัญญพัทธ์
มุ่งพัฒนสุนทร

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Cultural Studies, Community Studies, Gender Equality, Woman and Family, Technology and Social Development


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : sukamon.mu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2547 ปริญญาโท Master of Arts (Social development) National Institute of Development Administration (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
2543 ปริญญาตรี Bachelor of Sociology and Anthropology Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2563 มานุษยวิทยาดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลาง หัวหน้า
2019 การถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อ และอัตลักษณ์ลายผ้าไทลื้อ ของกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งหมอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา หัวหน้า
2562 สุรากับครอบครัว: ศึกษาการดื่มสุราในมิติครอบครัว หัวหน้า
2561 ยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์ หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2562 Disruptive Technology reshapes human being, societies, roles and relations: the hypothesis of Technology Mediation
2562 Transforming Traditional Trade of the Hand-Woven Textile Community to Digital Trade: the case study of Tai Lue group at Toong Mork Village, Chiang Kham, Phayao, Thailand
2562 ระเบียบวิธีวิจัยมานุษยวิทยาดิจิทัล: กรอบแนวคิดทฤษฎี และกระบวนการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม. -
2562 วาทกรรมการดื่มสุราและสถานการณ์การดื่มในมิติสตรีและครอบครัว: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา. -
2562 ยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์ -
2562 โปรแกรมที่ 3 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2561 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกาาภาคเหนือตอนบนหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 7 -
2561 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา" -
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2562 ที่ปรึกษางานวิจัยเรื่อง “โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” โดย นางสาวอรอุมา อินทฉาย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ -
2562 รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น -
2562 วิทยากรโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศัยกภาพ จิตสาธารณะและสร้างเครือข่ายผู้นำของเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ระหว่าวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561ณ โรงแรมเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2562 โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรมบูรณาการ 1 คณะ 1 โมเดล ในหัวข้อโครงการเรื่อง ภูมิปัญญาชุมชนเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวด้านการอุปโภคบริโภค: สันป่าม่วง จ.พะเยา