ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ

กรรมการ

ดร.
รัติยา
ฟิชเชอร์

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Social policy, Social welfare, Welfare state, Ageing policy


โทร : 054 466 666 ext. 1311
อีเมล : rattiya.lu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2561 ปริญญาเอก PhD Social Policy and Administration The University of Nottingham, UK.
2546 ปริญญาโท Master of Arts (Social Development) Naresuan University (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
2536 ปริญญาตรี Bachelor of Economics Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2564 อบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคลากรและผู้นำนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2564 Presenting Paper on Establishment of Border and Vulnerability
2564 โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน -
2560 วารสารภูกามยาวนิวส์ แปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ -
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2564 โครงการ Green SPSS ส่งเสริมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office -
2564 วันวิชาการพิราบขาว -
2564 การประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน -
2564 จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการท้องถิ่นด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคม” -
2564 โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (INNOVATIVE COMPETENCE APPROACH FOR LOCAL PUBLIC INNOVATION) -
2564 โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -
2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 -
2563 โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมที่ 3 (จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน) -
2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร -
2563 โครงการพัฒนาและจัดทำแผนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2563 พิธีเปิดนิทรรศการ ๑๐ ปีมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล : ๑ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยพะเยา