ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

รองศาสตราจารย์ ดร.
มนตรา
พงษ์นิล

รองศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
ประชาสังคม ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรมศึกษา ประชาธิปไตยท้องถิ่น ชุมชนนิยม


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : montra.po@up.ac.th
ห้องทำงาน : B304
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2563 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in History Chiangmai University
2542 ปริญญาโท มน.ม.(มานุษยวิทยา) Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2538 ปริญญาตรี สม.บ.(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2562 มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ: โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา หัวหน้า
2562 ประเพณีประดิษฐ์ รัฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด หัวหน้า
2019 ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง หัวหน้า
2562 นาฎราษฎร์: สมมติฐานใหม่ด้านวัฒนธรรมศึกษา หัวหน้า
2562 การบูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม ผู้ร่วม
2562 การสร้างสังคมปลอดเชื้อ: การจัดระเบียบเยาวชนผ่านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในจังหวัดพะเยา หัวหน้า
2561 การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลทางการเกษตรนาข้าวบ้านจำป่าหวายกับความพร้อมเป็นเกษตรอัจฉริยะในบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา หัวหน้า
2560 บทสำรวจงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับเมืองพะเยาน่าอยู่ หัวหน้า
2561 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการใช้สารเคมีทางการเกษตรในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดพะเยา หัวหน้า
2560 การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการวิจัยในวิชาพะเยาศึกษา หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2562 ชุมชนจินตกรรมในประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรม: การพัฒนากรอบความคิด -
2560 แนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม -
2560 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา -
2560 แนวคิด ทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม -
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2562 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย ประจำคณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ้างถึง คำสั่งคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 043/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) -
2562 งานเสวนา “Bully เด็กในวันนี้ เป็นสังคมแห่งความรุนแรงในวันหน้า” -
2561 นาฏราษฎร์ในประเพณีประดิษฐ์ :พลังคน อำนาจผี บารมีวีรบุรุษ และอภินิหารแห่งรัฐ -
2561 เสวนาวิชาการ เรื่อง นาฏราษฎร์ในประเพณีประดิษฐ์: พลังคน อำนาจผี บารมีวีรบุรุษและอภินิหารแห่งรัฐ -
2560 วิทยากรงานสัมมนาหัวข้อ 921 ปี เมืองพะเยา “4 ทศวรรษจังหวัดพะเยา: อดีต ปัจจุบันและอนาคต” วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00-17.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (บันทึกคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ ศธ0590.45/294 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร) -
2560 วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม จังหวัดตาก -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ