ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

นาย
ถิรายุส์
บำบัด

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1324
อีเมล : tirayoot.bu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2555 ปริญญาโท Master of Political Science Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2554 ปริญญาตรี Bachelor of Political Science Ramkhamhaeng University (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
2550 ปริญญาตรี Bachelor of Education (Social Studies) Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2560 การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:บทเรียนจากการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน รัฐสภาสาร รัฐสภาสาร ปีที่ 65 ฉบับที่1 เดือนมกราคม 2560 86-105 ไทย 25 ผู้ร่วม
2561 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการสร้างรัฐบาลเพื่อหารความโปร่งใสในการบริหารราชการ ผู้ร่วม
2561 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้ร่วม
2560 Towards a Greater Understanding and Better Conservation of Natural and Cultural Endowments in Northeastern Thailand Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP) Publicication Project on Nature and Nation. Luang Prabang, Laos หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2564 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -
2564 วิทยากและผู้ดำเนินรายการรร่วมเสวนา การเสวนาเหลียวหน้า แลหลังเมืองแพร่ -
2564 วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองและเพื่อให้นักศึกษามีการปรับพฤติกรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกัน -
2564 วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองและให้นักศึกษามีการปรับพฤติกรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกัน -
2564 วิทยากรและผู้ดำเนินรายการเวที Debate ประชันวิสัยทัศน์ ผู้สมัคร นายก อบจ.แพร่ -
2564 วิทยากรบรรยายโครงการการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม เครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดแพร่ "ผ่อเฮือนเก่า เช่าขาน ตำนานเมืองแพร่" -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2564 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6
2564 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผู้แทนคณบดีเข้าร่วมกิจกรรม
2564 กิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563 เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมกิจกรรม
2564 กิจกรรมสืบฮีต โตยฮอย ลอยกระทงม๋วนใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์ วัดตุ่นใต้ อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน
2564 โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง 2564 เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วม