ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
พรรณยุพา
นพรัก

รองศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1312
อีเมล : panyupa.no@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2533 ปริญญาโท Cert.in Social Development Memorial University St.John Canada.
2519 ปริญญาโท Cert.in Rural Development UPLB Los Banos Phillippines
2516 ปริญญาโท สส.ม. (การบริหารงานสังคม) Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2512 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Volunteer) บัณฑิตอาสาสมัคร Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2511 ปริญญาตรี Bachelor of Social Work (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ