ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ

กรรมการ

ดร.
ปิยะวดี
โรหิตารชุน

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1320
อีเมล : piyawadee.ro@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2555 ปริญญาเอก Development Policy and Management University of manchester, UK.
2548 ปริญญาโท Administration And Management Roskilde University, Denmark.
2547 ปริญญาโท รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2545 ปริญญาตรี ภาษาสเปน Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2563 งานนำเสนอเปิดตัวชุดหนังสือ LIVE Book -
2562 โครงการจริยธรรมการบริหารจัดการภาครัฐ: การตกผลึกทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2 หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2563 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับเกียรติบัตรศีล 5 ต้นแบบ และร่วมงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนเหนือ
2563 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสำนักงานคณะฯ อาคารเรียนรวมหลังภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา