ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรญา
อนุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext.
อีเมล : orraya.an@up.ac.th
ห้องทำงาน :
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2552 ปริญญาโท Master of Science (Community Development) Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2549 ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Social Development) เกียรตินิยมอันดับ 2 Naresuan University (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
9 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2561 การดำเนินงานพัฒนาสังคม -
2561 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2018 (ICCS 2018)
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2561 การประเมินและวิพากษ์แบบวัดฝ่ายนักศึกษา-อาจารย์ ครั้งที่ 1 -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ