ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย
ธนรินทร์
คงเถื่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Java Web Application ,JSP ,Oracle ,PLSQL ,Spring Framework ,ERP ,PHP ,Laravel - The PHP Framework ,SQL ,JasperReports ,Tableau, Adobe PS,Other.


โทร : 054 466 666 ext. 1301
อีเมล : tanarin.kh@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2557 ปริญญาตรี Bachelor of Science Program in Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) University of Phayao (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2564 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ