หมวดที่ 5
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสํานักงาน

  การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  5.1.1 แผนการบำรุงรักษาประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  5.1.1 การจัดวางเครื่องพิมพ์เอกสาร 2565 รายละเอียด
  5.1.1 รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ -ม.ค.-ส.ค.2565 2565 รายละเอียด
  5.1.1 รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร -ม.ค.-ส.ค. 2565 2565 รายละเอียด
  5.1.1 รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ -ม.ค.-ส.ค. 2565 2565 รายละเอียด
  5.1.1 รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์(เช็คระยะ) 2565 2565 รายละเอียด
  5.1.1 การควบคุมเสียงแตร-ควันไอเสียรถยนต์ 2565 รายละเอียด

  การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  5.1.2 รณรงค์ไม่สูบบุหรี่-สัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี 2565 2565 รายละเอียด
  5.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัย - นโยบายมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 2565 รายละเอียด

  การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงาน
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  5.1.2 มาตรการควบคุม มลพิษทางเสียง อากาศและความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ 2565 รายละเอียด

5.2 แสงในสํานักงาน

  การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  5.2.1 รายงานการตรวจวัดความเข้มแสง ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  5.2.1 มาตราฐานเครื่องวัดแสง ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  5.2.1 ผู้ตรวจวัดแสง ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  5.2.1 มาตรการและแนวทางการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสำนักงาน 2565 รายละเอียด

5.3 เสียง

  การตรวจวัดเสียง-การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน-การก่อสร้าง
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  5.3.1 มาตรการควบคุม มลพิษทางเสียง อากาศและความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ 2565 รายละเอียด
  5.3.1 รายงานการตรวจวัดเสียง 2565 2565 รายละเอียด
  5.3.1 มาตรการควบคุม มลพิษทางเสียง อากาศและความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ 2565 รายละเอียด

5.4 ความน่าอยู่

  ความน่าอยู่ของสำนักงาน
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  5.4.1 แผนผังสำนักงานพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ ประจำปี 2565 (เอกสารแนบที่ 3 จากขอบเขตพื้นที่) 2565 รายละเอียด
  5.4.2 การใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด ประจำปี 2565 (เอกสารแนบที่ 3 จากขอบเขตพื้นที่) 2565 รายละเอียด
  5.4.1, 5.4.3 แผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว - รายงานการดำเนินการ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  5.4.4 แผนการควบคุมสัวต์พาหะนำเชื้อ - รายงานการตรวจร่องรอยสัตว์ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  5.4.4 ภาพการดูแลทำความสะอาด รดน้ำต้นไม้สำนักงาน ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

  การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  5.5.1 อ้างไปแผน แผนอบรมดับเพลิงอพยพหนีไฟ [แผนการฝึกอบรมและกำหนดผู้รับผิดชอบ] 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.1 ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการอพยพซ้อมดับเพลิง 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.1 รายงานการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด (ภาพกิจกรรม) 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.1 เส้นทางหนีไฟ ธงนำทาง จุดรวมพล - ป้ายแสดง 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.1 รายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขึ้นต้น (ดพ.1) 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (ดพ.2) 2565 รายละเอียด
  5.5.1 แผนฉุกเฉิน - เล็ก 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.2 แผนฉุกเฉิน ก่อนเกิด-ขณะเหตุ-หลังเกิดเหตุ 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.2 แผนผังจุดรวมพล 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.2 ความเพียงพอและพร้อมใช้งานอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 2565 2565 รายละเอียด
  5.5.2 รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง-ม.ค.-ส.ค. 2565 2565 รายละเอียด