หมวดที่ 3
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ํา

  มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำ ข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  3.1.1 มาตรการประหยัดน้ำ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.1.2 ข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.1.3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการการใช้น้ำ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด

3.2 การใช้พลังงาน

  มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  3.2.1, 3.2.4 มาตรการใช้พลังงาน - มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.2.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.2.3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการใช้ไฟฟ้าประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.2.5 ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.2.5 รายงานการดำเนินการตามมาตรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

  มาตรการหรือแนวทางใช้กระดาษ ข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  3.3.1 มาตรการใช้ทรัพยากรอื่นๆ การจัดการกระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.3.2 ข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.3.3, 3.3.5 รายงานการดำเนินการตามมาตรการการใช้ทรัพยากร กระดาษ-หมึกพิมพ์-เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

  การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  3.4.1 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.4.1 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ประจำปี 2564 2564 รายละเอียด


  มาตรการหรือแนวทางการประชุมและการจัดนิทรรศการ -การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  3.4.2 มาตรการประชุมและการจัดนิทรรศการ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  3.4.2 มาตรการประชุมและการจัดนิทรรศการ ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด
  3.4.2 การแบ่งขนาดห้องประชุมตามความเหมาะสม ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  6.2.2 การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงาน 2565 รายละเอียด
  6.1.1(2) แหล่งข้อมูลสืบค้น สินค้า-บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565 รายละเอียด
  ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  สินค้าและบริการ   ตะกร้าเขียว   ฉลากเขียว   คูลโหมด   ใบไม้เขียว   Green Hotel
  2565 รายละเอียด