หมวดที่ 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

  แผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม ประวัติวิทยากร
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  2.1.1 แผนการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการอบรม การประเมินผล ประวัติวิทยากร ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  2.1.1 แผนการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการอบรม การประเมินผล ประวัติวิทยากร ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด
  2.1.1 ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปี 2564-2565 2564-2565 รายละเอียด

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

  แผนการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ รายงานผล - ช่องทางรับข้อเสนอแนะ
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  2.2.1, 2.2.2 แผนการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ รายงานผล ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  2.2.1, 2.2.2 แผนการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ รายงานผล ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด
  2.2.1 รายงานผลการสำรวจช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ - เอกสารประกอบ 2565 รายละเอียด
  2.2.4 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  2.2.4 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข ประจำปี 2564 2564 รายละเอียด