หมวดที่ 1
การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

  มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.1.1 ขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.1.1 ขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด

  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.1.2, 1.1.3 นโยบายสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.1.2, 1.1.3 นโยบายสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด

  มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.1.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.1.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด

  มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.1.4 เป้าหมาย และตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2565 2565 รายละเอียด
  1.1.4 เป้าหมาย และตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

  กิจกรรมของสำนักงานภายได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.3.1 ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.3.1 ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด
  1.3.1 เกณฑ์ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม - เอกสารประกอบ 2564-2565 รายละเอียด

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ประจำปี 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.4.1, 1.4.2 รวบรวมกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.4.1, 1.4.2 รวบรวมกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 2564 รายละเอียด

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

  การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน - ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.5.1, 1.5.2 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม - ผลสำเร็จ/แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.6.1, 1.6.2 โครงการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.6.1, 1.6.2 โครงการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 2564 รายละเอียด

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (ขอยกระดับสำนักงานสีเขียว)

  การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.7.1 กำหนดการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  1.7.1 รายการตรวจประเมินภายในของกรมส่งเสริมฯ ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

  กำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร - วาระการประชุม และรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  1.8.1 องค์ประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 3/2565 (17 ส.ค. 2565) 2565 รายละเอียด
  1.8.1 องค์ประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2565 (30 มี.ค. 2565) 2565 รายละเอียด
  1.8.1 องค์ประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2565 (4 ม.ค. 2565) 2565 รายละเอียด