ผลงานพัฒนาวิชาการ

ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว
กัญจน์ชญา
กอกน้อย

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1302
อีเมล : kanchaya.ko@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด