ผลงานพัฒนาวิชาการ

ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

นาง
ธัญญพัทธ์
มุ่งพัฒนสุนทร

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Cultural Studies, Community Studies, Gender Equality, Woman and Family, Technology and Social Development


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : sukamon.mu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2562 Disruptive Technology reshapes human being, societies, roles and relations: the hypothesis of Technology Mediation
2562 Transforming Traditional Trade of the Hand-Woven Textile Community to Digital Trade: the case study of Tai Lue group at Toong Mork Village, Chiang Kham, Phayao, Thailand
2562 ระเบียบวิธีวิจัยมานุษยวิทยาดิจิทัล: กรอบแนวคิดทฤษฎี และกระบวนการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม. -
2562 วาทกรรมการดื่มสุราและสถานการณ์การดื่มในมิติสตรีและครอบครัว: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา. -
2562 ยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์ -
2562 โปรแกรมที่ 3 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2561 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกาาภาคเหนือตอนบนหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 7 -
2561 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา" -