ผลงานพัฒนาวิชาการ

ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

นางสาว
ณัฏฐิมา
มากชู

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : nattima.ma@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2561 International Conference for Case Studies on Development Administration 2018 (NIDA-ICCS 2018)
2561 โครงการประชุมทางวิชาการและสัมมนานําเสนอผลงานวิจัย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจําปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ชุมชนาภิวัตน์ : ชนบทในเมือง เมืองในชนบท” -
2560 การประเมินและวิพากษ์แบบวัดฝ่ายนักศึกษา-อาจารย์ ครั้งที่ 1 -