ผลงานพัฒนาวิชาการ

ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว
ณัฐฐพัชร์
ตติย์ธานุกุล

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1307
อีเมล : lalita.ta@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด