ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่