ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรม "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

เข้าร่วมอบรม "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่