ภารกิจประธานหลักสูตร

ภารกิจประธานหลักสูตร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา