ภารกิจผุ้ช่วยคณบดี

ภารกิจผุ้ช่วยคณบดี : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา