; สหกิจศึกษา และการฝึกงาน ❖ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
element that need to be hide when printing

สหกิจศึกษาและฝึกงาน

สหกิจศึกษาและฝึกงาน : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง