ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ - 2021-02-04 11:05:20 pohnaopaum.wo
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย - 2021-02-04 11:03:53 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย และหลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 2021-02-04 11:02:36 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ในปีการศึกษา 2564 - 2021-02-02 18:05:00 jutatip.po
  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565 - 2021-01-20 13:13:51 jutatip.po
  สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. - 2021-01-08 09:18:55 pohnaopaum.wo
  การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา - 2021-01-08 09:17:22 pohnaopaum.wo
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยชั้นแนวหน้าประเทศไทย - 2021-01-08 09:15:33 pohnaopaum.wo
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2562" และ "ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563" - 2021-01-08 09:13:47 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) - 2021-01-08 09:09:05 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 - 2021-01-08 09:06:57 pohnaopaum.wo
  ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ - 2020-12-15 09:41:37 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564 - 2020-12-15 09:39:53 pohnaopaum.wo
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 3 - 2020-12-15 09:37:19 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 - 2020-12-15 09:35:54 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 - 2020-12-15 09:34:08 pohnaopaum.wo
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - 2020-12-15 09:33:04 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology - 2020-12-07 14:57:45 pohnaopaum.wo
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era) - 2020-12-07 14:56:09 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออ - 2020-12-07 14:53:47 pohnaopaum.wo