ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ - 2020-02-25 15:01:16 siripong.pa
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนูายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี - 2020-02-25 15:00:28 siripong.pa
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนูายศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 - 2020-02-25 14:57:23 siripong.pa
  ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอในการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขิงกลางขนาดเล็กกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง - 2020-02-17 15:36:21 siripong.pa
  กำหนดการ การนัดหมาย การแต่งกาย ข้อมูลต่างๆที่ควรทราบ กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ - 2020-02-17 09:12:02 tanarin.kh
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ - 2020-02-12 17:24:16 siripong.pa
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการดะดับนานาชาติ - 2020-02-12 17:23:11 siripong.pa
  ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 - 2020-02-11 10:47:21 siripong.pa
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 - 2020-02-11 09:11:25 siripong.pa
  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2020-02-06 14:11:44 rattikan.kh
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2020-02-05 14:25:48 rattikan.kh
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อคัดเลือกเข้าตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 2020-02-04 10:11:19 siripong.pa
  ขอเชิญยื่นข้อเสนอในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลงาและขนาดเล็กกลุ่ม 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ - 2020-02-04 10:05:26 siripong.pa
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 - 2020-01-27 16:53:11 siripong.pa
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพราะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม - 2020-01-21 10:06:01 siripong.pa
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวอจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปี 2563 - 2020-01-20 11:54:51 siripong.pa
  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ เรื่อง"ระบบทุนวิจัยใหม่ ภายใต้หน่วยบริหารจักการทุนวิจัยและนวัตกรรม" - 2020-01-15 10:18:15 siripong.pa
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหระบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปี 2563 - 2020-01-15 10:16:09 siripong.pa
  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2563 - 2020-01-15 10:13:10 siripong.pa