ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2565 - 2022-10-03 13:35:55 tanarin.kh
  แยกขยะ - [ infographic ] - 2022-06-21 00:51:22 tanarin.kh
  ฉลากสิ่งแวดล้อม 1 - [ infographic ] - 2022-04-21 10:51:08 tanarin.kh
  ฉลากสิ่งแวดล้อม 2 - [ infographic ] - 2022-04-21 10:51:02 tanarin.kh
  ขยะจากเราไปไหน - [ infographic ] - 2022-03-21 10:44:45 tanarin.kh
  5 ส - [ infographic ] - 2022-03-21 10:44:10 tanarin.kh
  มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย 2 - [ infographic ] - 2022-03-21 10:43:25 tanarin.kh
  มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย - [ infographic ] - 2022-03-21 10:42:20 tanarin.kh
  สร้างบ้านยังไงให้ประหยัดพลังงาน - [ infographic ] - 2022-03-21 09:48:51 tanarin.kh
  5 วิธีประหยัดพลังงาน - [ infographic ] - 2022-03-21 09:48:05 tanarin.kh
  แอพ THAI GPP - 2022-02-21 10:50:29 tanarin.kh
  เราใช้ฉลากเขียว - [ infographic ] - 2022-02-21 09:51:13 tanarin.kh
  เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-11-29 14:39:14 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 - 2021-11-29 14:31:33 pohnaopaum.wo
  การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 - 2021-11-29 14:30:04 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Researh Expo 2021)" - 2021-11-29 10:01:31 pohnaopaum.wo
  แผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 - 2021-11-29 09:59:05 pohnaopaum.wo
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอส่งคู่มือสำหรับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนส่วนต่าง ๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ - 2021-11-29 09:57:21 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการร่วมงานสัมมนาวิชาการระดัาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist Conference 2021: Transforming though Crises - 2021-11-29 09:54:47 pohnaopaum.wo
  เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-11-29 09:52:49 pohnaopaum.wo