แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงานกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนิสิต - 2020-03-26 14:29:54 apirak.ni
   คู่มือ ระบบบันทึกข้อมูลภาระงานสายวิชาการ WORKLOAD(A) (สิทธิ์ผู้ใช้งาน) - 2019-08-01 15:26:21 tanarin.kh
  คู่มืองานนโยบายและแผน (การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี) - 2019-01-31 11:01:40 lalita.ta
  คู่มือระบบบริการหน่วยคอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ IT SERVICES - 2019-01-15 14:20:44 tanarin.kh
  ขั้นตอนการรับยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา - 2018-05-17 14:46:13 tanarin.kh
  คู่มือการปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการดาเนินงาน งานบริการการศึกษา - 2018-05-17 14:42:14 tanarin.kh
   คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยพัสดุ - 2018-05-17 11:49:33 tanarin.kh
   คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ / หน่วยประชุม - 2018-05-17 11:46:45 tanarin.kh
  คู่มือปฏิบัติงาน/ผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยคอมพิวเตอร์ และหน่วยประชาสัมพันธ์ - 2018-05-17 11:44:50 tanarin.kh