คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน - 2021-01-29 13:52:47 chaiwat.cho
  8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รป.ม.นโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:50:54 chaiwat.cho
  7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รป.บ. การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:49:15 chaiwat.cho
  65/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้วิพากษ์หนังสือ "รัฐศาสตร์เบื้องต้น" อาจารย์ทวีป มหาสิงห์ - 2021-10-01 13:11:54 pohnaopaum.wo
  6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ศศ.บ.พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:47:26 chaiwat.cho
  56/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) - 2021-09-03 15:20:45 pattiya.ji
  5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกงานนิสิต หลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ประจำปีการศึกษา 2563 - 2021-01-29 13:45:23 chaiwat.cho
  47/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คู่ขนาน) ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 - 2021-07-12 15:27:20 chaiwat.cho
  46/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 - 2021-07-12 15:26:04 chaiwat.cho
  45/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม การวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-07-12 15:24:56 chaiwat.cho
  42-43/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 - 2021-07-12 15:24:16 chaiwat.cho
  4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-29 13:43:04 chaiwat.cho
  3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-01-29 13:41:03 chaiwat.cho
  26/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 - 2021-07-12 15:22:17 chaiwat.cho
  22/2564 แต่งตั้ง นางสาวพรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ประจำเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 - 2021-07-12 15:21:08 chaiwat.cho
  21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะรัฐสาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2021-03-12 10:54:50 siripong.pa
  20/2564 แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์/ร้องทุกข์นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-03-12 10:41:02 siripong.pa
  2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (AEC) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-29 13:39:54 chaiwat.cho
  19/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษานิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-03-12 10:39:30 siripong.pa
  15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-02-24 14:53:40 tanarin.kh