คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน - 2021-01-29 13:52:47 chaiwat.cho
  8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รป.ม.นโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:50:54 chaiwat.cho
  7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รป.บ. การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:49:15 chaiwat.cho
  6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ศศ.บ.พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:47:26 chaiwat.cho
  5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกงานนิสิต หลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ประจำปีการศึกษา 2563 - 2021-01-29 13:45:23 chaiwat.cho
  4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-29 13:43:04 chaiwat.cho
  3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-01-29 13:41:03 chaiwat.cho
  2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (AEC) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-29 13:39:54 chaiwat.cho
  15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-02-24 14:53:40 tanarin.kh
  10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ร.บ. รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:55:04 chaiwat.cho
  1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” - 2021-01-29 13:37:54 chaiwat.cho
  -/2564 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2021-03-02 14:15:42 chaiwat.cho
  -/2564 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 - 2021-01-29 13:28:13 chaiwat.cho
  7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2020-02-05 14:43:17 rattikan.kh
  69/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-12-17 14:23:11 siripong.pa
  68/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-12-17 14:21:04 siripong.pa
  56/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 2020-10-21 13:18:10 chaiwat.cho
  41/2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (AEC) - 2020-10-16 13:50:46 chaiwat.cho
  39/2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ ปีการศึกษา 2563 (รหัส 63) - 2020-10-16 13:49:30 chaiwat.cho
  38/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 - 2020-10-16 13:48:30 chaiwat.cho