ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ดร.
ณวิญ
เสริฐผล

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
-


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : nawin.se@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น รุ่นที่ 4 หัวข้อ "พลเมืองท้องถิ่น สู่พลโลก"
2562 บูรณาการวิชาภูมิปัํญญาไทยกับการพัฒนาสังคมเพื่อบริการชุมชน
2562 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม
2562 คณะกรรมการนั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562
2561 ร่วมจัดทำโครงการ "นักศึกษา 4.0 ยุติเอดส์ รู้ป้อง รู้เสี่ยง รู้ตรวจ"
2561 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สมัคร
2561 โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น