สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา