คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ(Professional Standard Framework, PSF)

             คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (ProfessionalStandard Framework, PSF) ณ ร้าน The Moon 1971 ในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF)” สำหรับคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์        

              ซึ่งการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (UP-PSF และ Thailand PSF) เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ ในการพัฒนาศาสตร์ของตน และการจัดองค์ประกอบของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกันและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้          

           คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจแนวทางของการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์ในคณะฯ สำหรับประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) ต่อไป