คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเสนอชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

          สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำลงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธี การเสนอชื่อโดยบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ และการรับสมัคร ณ หน่วยเสนอชื่อ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็น 100% จากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับรายชื่อและนำรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้วยความเรียบง่าย เสมอภาค มีส่วนร่วม มีความยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1ใน10 ที่น่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียนที่สุด