คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองคณบดี ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566

          ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 โดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก และในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจ โอเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

          และวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม Convention 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อเข้ามาเรียนในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้ามาเรียนจะพบกับความแตกต่างจากที่อื่น คือ มีเสรีภาพ ความสุข เป็นกันเอง ติดดิน สำหรับความโดดเด่นของคณะ คือ สร้างผู้เรียนให้เป็นต้นแบบแห่ง รัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน, มีความน่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียน และความภาคภูมิใจของคณะ คือ หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทร์นักรัฐศาสตร์ นักรัฐประศาสนศาสตร์ และนักพัฒนาสังคมที่สร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรม