คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน กิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน โครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” ในงานกิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านมา ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนร่วมจัดโชว์และจัดจำหน่ายมากมาย อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของฝาก และของที่ระลึกมากมาย และยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ U2T Product Showcase โดยพื้นที่การดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งหมด 6 พื้นที่ คือ

1.ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง หัวหน้าโครงการ 2. ดร.ณวิญ เสริฐผล คณะทำงาน ผลิตภัณฑ์: กล้วยกรอบแก้วเงินล้าน ผลิตภัณฑ์: กล้วยบาร์บีคิวยกถุง

2.ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ หัวหน้าโครงการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร ผลิตภัณฑ์: น้ำพริกภูซาง ผลิตภัณฑ์: ผ้าปักม้งบ้านหล่าย

3.ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ หัวหน้าโครงการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร ผลิตภัณฑ์: น้ำยาล้างจาน 2 in 1 ผลิตภัณฑ์: เทียนหอมสมุนไพร

4.ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ หัวหน้าโครงการ ผลิตภัณฑ์: น้ำพริกคั่วข่า ผลิตภัณฑ์: น้ำปูเมืองงิม

5.ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร หัวหน้าโครงการ 2. นายถิรายุส์ บำบัด 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ ผลิตภัณฑ์: ปุ๋ยจันพลัส แหล่งท่องเที่ยว: สวนป่ากิ๋วทัพยั้ง

6.ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร หัวหน้าโครงการ 2. นายถิรายุส์ บำบัด 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ ผลิตภัณฑ์: ข้าวแต๋นมินิฮาร์ท แหล่งท่องเที่ยว: วัดป่าหมากหน่อผลงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์