คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร ทำให้นิสิตมีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ” และนำไปสู่แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ การถ่ายประสบการณ์พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแบบมีส่วนร่วม ในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คน