คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “ผู้บริหารพบปะนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมี ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังเสียงสะท้อนจากนิสิต การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 300 คน