คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว 2565

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก หรือ UI Green Metric World University Ranking และการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Office  ณ ห้อง UB1 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและการให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร


@green-office