NEW/ACTIVITY

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ ปีที่ ๘

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

            วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในประเพณีหกเป็ง สรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา        

            ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖” ได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ ๗ แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่มีภูมิลำเนาหรือมีที่พำนักในจังหวัดที่แหล่งน้ำไหลผ่าน คือ “แม่น้ำปิง” จังหวัดเชียงใหม่, “แม่น้ำวัง” จังหวัดลำปาง, “แม่น้ำยม” จังหวัดแพร่, “แม่น้ำน่าน” จังหวัดน่าน, “แม่น้ำโขง” จังหวัดเชียงราย, “แม่น้ำอิง” จากกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และ “น้ำอ่างหลวง” จากแหล่งเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา แหล่งน้ำสำคัญซึ่งใช้หล่อเลี้ยงบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญทั้ง ๗ แห่งมาทำน้ำสำหรับใช้สรงพระธาตุจอมทองเพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นของผู้เข้าร่วมโครงการ        

            นอกจากนี้ยังมีเครื่องสักการะที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีแบบอย่างมาจากเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณ ซึ่งนิสิตใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและในวันหยุดมาช่วยกันทำด้วยความสมัครสมานสามัคคี และศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุจอมทอง        

            ประเพณีในครั้งนี้นอกจากเป็นการรักษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-03-08 14:12:22

รูปภาพ/แกลลอรี่