NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

                  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา              

                  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนให้มีคุณลักษณะสมรรถนะแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหนึ่งในนั้นคือเป้าหมายการ ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Community ChangeAgent, 5C+)          

                  ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนงานต่างๆได้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชาสถิติวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานภาครัฐ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2ในหลักสูตร          

                   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ)ซึ่งเป็นกิจกรรมการวางแผนสำรวจความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการวางแผนนโยบายและโครงการรวมถึงประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงการสำหรับประเด็นบริการสาธารณด้านสุขภาพการจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน            

                   ผลจากการหารือและร่วมกันพัฒนาประเด็นร่วมกับระหว่างนิสิตกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาก่อให้เกิดการกำหนดประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินการร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะชุมชนของนิสิตและเป็นประโยชน์สำหรับฝ่ายกิจการผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการนำข้อมูลทางสถิติและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประกอบวางแผนการบริหารงานท้องถิ่นต่อไป

...............................................................................

#รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์1ใน10ที่น่าอยู่น่าสนุกน่าเรียนที่สุด #รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน #UP #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #SPSS

ภาพ: ธนเสฏฐ์ กิจเจริญแสน ข้อมูล/ข่าว: ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ วันที่/เวลา : 2022-12-23 10:16:10

รูปภาพ/แกลลอรี่