NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

          คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนออธิการบดีลงนาม “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย” ฉบับต่ออายุ นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ระหว่าง 14 สถาบัน ได้แก่


          1. คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
          3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
          4. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          5. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          9. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
          12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
          13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
          14. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


          เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนาสังคม ด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 14 สถาบัน อีกทั้งการสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอน และด้านนักศึกษา โดยกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้


          1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสาขาอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจัดการ และการศึกษา
          2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ การจัดทำวารสาร ตำรา เอกสารวิชาการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
          3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 14 สถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
          4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ


ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2022-11-11 16:47:35

รูปภาพ/แกลลอรี่